Xăng RON 95-III: 23.170
DO 0,05S-II: 20.500
DO 0,001S-V: 20.700
Dầu hỏa 2-K: 20.660

ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA NHIỆM KỲ 2023-2025