Xăng RON 95-III: 24.820
DO 0,05S-II: 21.610
DO 0,001S-V: 22.220
Dầu hỏa 2-K: 21.590

ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY CP XĂNG DẦU TÍN NGHĨA NHIỆM KỲ 2023-2025