Quan hệ cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

 

Thông tin đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  Xem chi tiết nội dung

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  Xem chi tiết nội dung
Thông tin đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  Xem chi tiết nội dung

 

THÔNG BÁO V/V NHẬN TẠM ỨNG CỔ TỨC 2016

 

Thông báo nhận tạm ứng cổ tức năm 2016  Xem chi tiết nội dung
Giấy ủy quyền nhận cổ tức  Xem chi tiết nội dung
Giấy đề nghị chuyển khoản Xem chi tiết nội dung

 

THÔNG TIN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2016

 

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  Xem chi tiết nội dung
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016  Xem chi tiết nội dung
Báo cáo của hội đồng quản trị Xem chi tiết nội dung
Thông qua báo cáo tài chính Xem chi tiết nội dung
Phương án phân phối lợi nhuận Xem chi tiết nội dung
Lựa chọn đơn vị kiểm toán Xem chi tiết nội dung
Thù lao HĐQT và BKS Xem chi tiết nội dung

 

Số cổ phần và tỉ lệ cổ phần hiện nay (31/03/2016)

 

STT TÊN CỔ ĐÔNG SỐ CP TỈ LỆ THÀNH TIỀN
1 Tổng công ty Tín Nghĩa 12.587.944 58,98% 125.879.440.000
2 Công ty Cp Xăng Dầu & Dịch Vụ Hàng Hải STS 7.485.316 35,07% 74.853.160.000
3 CBCNV Cty CP XD Tín Nghĩa 226.400 1,06% 2.264.000.000
4 Cá nhân bên ngoài (gồm CBCNV Tcty và bên ngoài 1.044.100 4,89% 10.441.000.000
  Tổng cộng 21.343.760 100% 213.437.600.000

 

Biến động số lượng cổ đông quí I/2016 (đến 31/03/2016)

 

STT TÊN CỔ ĐÔNG 31/12/2015 Giảm quí I/16 Tăng quí I/16 31/03/2016
1 Tổng công ty Tín Nghĩa 1     1
2 Công ty Cp Xăng Dầu & Dịch Vụ Hàng Hải STS 1     1
3 CBCNV Cty CP XD Tín Nghĩa 20     20
4 Cá nhân bên ngoài (gồm CBCNV Tcty và bên ngoài 71 2 1 70
  Tổng cộng 93 2 1 92