Hệ thống trạm xăng dầu

GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

Sản phẩm Giá (đ/l)
Xăng RON 95-III 20.410
E5 RON 92-II 19.440
DO 0,05%S 17.100
Dầu Lửa 15.910

 

Hệ thống trạm xăng dầu

Huyện Thống Nhất
TRẠM XĂNG DẦU XUÂN THẠNH
ấp Lập Thành, QL 20, xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Đồng Nai
Điện thoại: 3 762 686
 

 
TRẠM XĂNG DẦU TÍN THÀNH
ấp Lập Thành, QL 1, xã Xuân Thạnh, Thống Nhất, Đồng Nai
Điện thoại: 3 770 329
 Tram xang dau Tin Thanh

TRẠM XĂNG DẦU QUANG TRUNG
QL 20, xã Quang Trung, H. Thống Nhất, Đồng Nai
Điện thoại: 3 767 627
 Tram xang dau Quang Trung

TRẠM XĂNG DẦU GIA TÂN
QL 20, ấp Đức Long 2, xã Gia Tân 2, H. Thống Nhất, Đồng Nai.
Điện thoại: 3 639 579
 Tram xang dau Gia Tan